Lễ Cúng Cầu An Cho Gia Đình Tại Nhà

Thông thường đầu năm các gia đình hay đến chùa làm lễ cầu an. Tuy nhiên năm nay dịch bệnh nên nhà chùa không tổ chức lễ cầu an tập trung đông người. vì vậy nhiều người sẽ thắc mắc chúng ta có thể tự làm lễ cầu an ở nhà được không? Nghi lễ gồm những gì? Cúng cầu an phải cúng như thế nào mới chính xác. Khâu chuẩn bị các nghi lễ cầu an như thế nào được xem là hiệu quả. Hãy cùng chienlinh.vn tham khảo bài lễ cúng cầu an tại nhà để giải đáp thắc mắc của bà con nhé !

Nghi Thức Cúng Cầu An Tại Nhà
Nghi Thức Cúng Cầu An Tại Nhà

Ý Nghĩa Lễ Cúng Cầu An

Ý nghĩa của lễ cầu an là nhằm mục đích để mình và gia quyến thành tâm sám hối tội lỗi, tiêu trừ nghiệp chướng, bỏ ác làm lành và thực hiện những thiện sự như phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam bảo…, hồi hướng công đức giúp tránh mọi bệnh tật, tiêu tai, tăng phúc, bình an, thân tâm được an lạc.

Chuẩn bị Lễ Vật Cúng Cầu An

Lễ cúng cầu an ở nhà cần sắm hoa quả dâng lên ban thờ, tuỳ tâm lòng thành mà dâng nhưng nên đơn giản, không cầu kỳ. Mâm lễ cúng yêu cầu phải có đầy đủ các đồ lễ cần thiết sau:

  • Rượu trắng.
  • Trầu cau.
  • Đèn nến.
  • Vàng mã.
  • Hương hoa.

Cần nhất là tâm cầu an, bởi “Tâm xuất phật biết”, “Linh tại ngã bất linh tại ngã”. Có thể mua sớ cầu an (có bán ở các chùa, cửa hàng ở phố ” để ghi tên các thành viên trong nhà đặt lên ban thờ gia đình, rồi hết khóa lễ tự hóa.

Theo Thượng tọa Thích Thanh Phương (Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Trụ trì chủa Sủi – Bắc Ninh), cầu an ở nhà bày hương đăng trà quả theo truyền thống. Với người chưa quy y Phật thì người Việt Nam có văn hóa thờ cúng tổ tiên, Phật thánh… qua đó bày tỏ tâm linh nguyện vọng đều được.

Tinh thần cầu phúc cầu an từ tâm chí thành sẽ mang lại sức mạnh rất lớn, cầu gì cũng thành công. Các sư thầy khuyên mọi người nên cầu an cho mình, người nhà và tất cả mọi người, chứ không chỉ cho riêng ai đó. Mỗi một tâm niệm hỉ xả không chấp, trưởng dưỡng tâm Phật, là gieo hạt giống tốt, hướng cho mọi người đến tâm an lạc, mong mỏi mọi người giải thoát, không còn lầm chấp nữa.

Cuối cùng là Hồi hướng công đức là quay về tâm hướng thiện, phát huy điều lành, “Hướng” cho mọi người làm việc thiện…

Mâm Lễ Vật Cúng Cầu An
Mâm Lễ Vật Cúng Cầu An

Một Số Mẫu Sớ Cầu An khi làm lễ cúng tại nhà hoặc đi chùa :

1. Sớ cầu an đầu năm

Mẫu Sớ Cúng Cầu An
Mẫu Sớ Cúng Cầu An

2. Một số mẫu sớ cầu an phổ biến

Mẫu Sớ Cầu An Gia Tiên
Mẫu Sớ Cầu An Gia Tiên
Mẫu Sớ Cầu An Phúc Thọ
Mẫu Sớ Cầu An Phúc Thọ

Gia chủ nếu có thể hãy kết hợp cúng luôn sao hạn trong năm luôn cho tốt nhé. Xem thêm Cách Cúng Sao Giải Hạn Nhé !

3. Bài dâng sớ cúng cầu an

Phục dĩ

Thoại nhiễu liên đài, ngưỡng chơn như chi huệ giám, hương phù báo triện, bằng tướng hựu chi tuệ quang, nhất niệm chí thành, Thập Phương cảm cách.

Sớ vị: Việt Nam Quốc ……… (Như trên) . Phụng Phật Thánh tu hương phúng kinh Sám Hối kỳ an phước sự. Kim đệ tử:………………… niên canh………….. hành canh……… Đồng gia quyến đẳng, duy nhật bái can.

Kim tướng quang trung phủ thuỳ chiếu giám. Thiết niệm: Đệ tử đẳng , phao sanh hạ phẩm, hạnh ngộ thắng duyên , hà cảm nhị nghi phú tải chi ân, cảm Phật Thánh phò trì chi đức, Tư vô phiến thiện, lự hữu dư khiên, tư giả túc trần tố khổn, phi lịch đơn tâm, khể thủ đầu thành, kiền cần sám hối, phúng tụng….. gia trì…… Chư phẩm thần chú. Đảnh lễ tam thân bảo tướng, vạn đức kim dung, tập thử thiện nhơn, kỳ tăng phước thọ. Kim tắc cẩn cụ sớ văn, hoà nam bái bạch.

– Nam mô thập Phương Thường Trú Tam Bảo Tác Đại Chứng minh.

– Nam mô đạo tràng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.

– Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng minh.

– Nam mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh cảm Quán thế Âm Bồ Tát.

Diên Phụng: Biến pháp giới chư tôn Bồ Tát, Đạo tràng Hội Thượng vô lượng Thánh Hiền, cọng giáng oai quang đồng thuỳ gia hộ.

Phục nguyện: Thập phương giám cách, Tam Bảo chứng minh, tỷ đệ tử đa sanh nghiệp chướng dĩ băng tiêu, nhất thiết thiện căn nhi thành tựu, Niệm niệm Bồ Đề quả kết, Sanh sanh Bát nhã hoa khai, thường cư tứ tự chi trung, tất hoạch vạn toàn chi phước.

Ngưỡng lại: Phật từ gia hộ, chi bất khả tư nghì dã. Cẩn Sớ.

Phật Lịch:…. Tuế thứ….. niên ….. nguyệt……. nhật, thời.

Đệ tử chúng đẳng hoà nam thượng sớ.

4. Văn Khấn Cúng Cầu An

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con cung kính nghe rằng:

Đức Giác Hoàng ứng thân hóa độ,

mở nhiều phương tiện pháp môn.

Nhờ đó, cả pháp giới, kẻ trí người ngu,

nhận được từ bi ân đức.

Bởi vậy,

Không ai chẳng (được) độ,

Có nguyện đều thành.

Sớ rằng:

Nay có trai chủ … và cả gia quyến ở xã … huyện … tỉnh …

Cung kính kiến đàn phụng Phật,

Chí thành hiến cúng phúng kinh,

Hoàng nguyện kỳ an, thù ân cầu phước.

Trai chủ đẳng v.v… tự nghĩ rằng:

Nhân vì việc nhà ngày trước,

Nên lòng lo ngại nguyện cầu,

May nhờ Phật lực nhiệm mầu,

Mọi việc khó khăn qua cả.

Hôm nay kính dâng lễ tạ,

Nhờ Tăng làm lễ cúng dường,

Ngửa mong Tam Bảo đoái thương,

Dủ lòng từ bi chứng giám!

Nay thời:

Pháp sự quang dương, đạo tràng khai diễn,

Hương hoa phụng hiếu, lễ nhạc ca dương

Và, cung duy văn sớ một chương,

Mạo muội tỏ bày tấc dạ

Mong rằng từ bi bất xả,

Nguyện được hoan hỷ xin nghe.

Nam mô Tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụTam Bảo, tác đại chứng minh.

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô Tây phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Lưu Ly Quang Vương Phật, tác đại chứng minh.

Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát, tác đại chứng minh.

Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền, tác đại chứng minh.

Phổ cập:

Ba Hiền, mười Thánh, bốn phủ muôn linh,

Cả thảy Thiên thần, đồng thùy chiếu giám.

Phục nguyện:

Mưa pháp thấm nhuần, cây Bồ đề tăng trưởng;

Mây lành che mát, lửa phiền não tiêu tan.

Nguyện tiêu tội nghiệp đã qua, mất còn đều lợi;

Xin làm phước lành sắp tới, già trẻ đồng nhờ.

Ba ngôi báu tôn thờ, năm điều răn giữ trọn,

Ơn nhiều, lễ mọn, mong được chứng minh.

Cẩn sớ.

Nay ngày … tháng … năm … PL. 254 …

Sa môn Thích … Hòa nam thượng sớ.

5. Nội dung cơ bản của mẫu sớ cầu an

SỚ CẦU AN-祈求安状

Họ tên gia chủ (家 主 姓 名)___________________Pháp danh (法 名)_____________

Địa chỉ (地 址)_____________________________Thành phố (城 市)_____________

Tiểu bang (州)________Mã vùng (Zip 邮 编)______ Điện-thoại (电 话 号 码 ) _________

Thành tâm khẩn nguyện CẦU AN cho thân nhân có tên sau đây:

Họ Tên

姓名

Pháp danh

法名

Ngày, năm sinh

出生日期

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-

Theo lời Phật dạy: Thành tâm cúng dường cầu an sẽ mang lại cho quý vị và thân quyến vô lượng phước đức.

Nói tóm lại, nội dung ᴄhủ уếu ᴄủa nghi thứᴄ cúng ᴄầu an là người đương ѕự ᴠà ᴄả nhà thành tâm ѕám hối, bỏ áᴄ làm lành, làm nhiều phật ѕự ᴠà thiện ѕự như phóng ѕinh, bố thí, ᴄúng dường Tam bảo ᴠ.ᴠ… hồi hướng ᴄông đứᴄ ấу ᴄho ᴠiệᴄ tai qua, nạn khỏi, đồng thời mời ᴄhư Tăng đến tiến hành nghi thứᴄ ᴄầu an đúng pháp, tụng kinh, niệm Phật.

Nghi thứᴄ nên đơn giản, không kéo dài. Điều quan trọng là người đương ѕự ᴠà gia đình thành tâm ѕám hối, bỏ áᴄ, làm lành.

Trên đây là bài viết về lễ cúng cầu an do công ty chuyển nhà trọn gói chienlinh.vn sưu tầm và chia sẽ đến cho bà con, hy vọng sẽ giúp ích thật nhiều cho bà con, chúc bà con và gia đình thật nhiều sức khỏe và an vui.

Bên cạnh việc cúng cầu an thì phong thủy nhà ở của chúng ta cũng góp phần không nhỏ trong việc cải thiện khí vượng, may mắn trong cuộc sống của chúng ta. Hãy cùng tham khảo thêm một số bài viết về phong thủy nhà ở của chienlinh.vn dưới đây nhé :

5/5 - (2 bình chọn)

TAXI TẢI CHIẾN LINH

Uy tín - chất lượng - an toàn - an tâm